Gegevensbeschermingsbeleid

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene instructies

De volgende informatie geeft u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze onderstaande Privacyverklaring

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. De contactgegevens van de verantwoordelijke vindt u in de paragraaf 'Kennisgeving van de verantwoordelijke instantie' in deze privacyverklaring.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginatoegang). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze levering van de website-diensten te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft het recht om te allen tijde en kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om te verzoeken dat deze gegevens worden gecorrigeerd of worden verwijderd. Indien u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken. U heeft ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien heeft u het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over dit onderwerp en andere vragen over gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt vooral met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende privacyverklaring.

Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke privacyvoorschriften en met deze privacyverklaring.

Als u deze website bezoekt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze privacyverklaring legt uit welke informatie wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en waarom dit wordt gedaan.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. communicatie per e-mail) aan beveiligingsrisico's onderhevig kan zijn. Een volledige beveiliging van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Bengfort, Lammers + Partner Steuerberater Partnerschap mbB Partnerschap met beperkte beroepsaansprakelijkheid, telefoon: 0 25 64 - 93 14-0
Advocatenpartnerschap Abbing + Partner mbB Partnerschap met beperkte beroepsaansprakelijkheid, telefoon: 0 25 64 - 93 14-10

E-mail: info@bengfort-abbing.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen...).

Bewaartermijn

Voor zover in deze privacyverklaring geen specifiekere bewaartermijn is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking vervalt. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. fiscale of commerciële bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats na het wegvallen van deze redenen.

Algemene informatie over de rechtsgronden voor gegevensverwerking op deze website

Voor zover u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van art. 1, lid a AVG of art. 9 par. 2, lid a AVG, voor zover bijzondere gegevenscategorieën volgens par. 1 AVG worden verwerkt. In het geval van een uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, vindt de gegevensverwerking bovendien plaats op basis van artikel 49, par. 1, lid a AVG. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of voor de toegang tot informatie in uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), vindt de gegevensverwerking bovendien plaats op basis van § 25 par. 1 TTDSG. De toestemming is te allen tijde herroepbaar. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van artikel 6 par. 1, lid b AVG. Verder verwerken wij uw gegevens, voor zover deze nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van art. 1, lid c AVG. De gegevensverwerking kan verder op basis van ons gerechtvaardigd belang volgens art. 1, lid f AVG plaatsvinden. In de volgende paragrafen van deze verklaring inzake gegevensbescherming wordt informatie verstrekt over de relevante rechtsgrondslagen in elk afzonderlijk geval.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.

Mevrouw Mechthild Wenning
Stadtlohner Strasse 27
48691 Vreden

Telefoon: 02564/931410
E-mail: wenning@bengfort-abbing.de

Kennisgeving van gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

Wij maken onder andere gebruik van tools van bedrijven die gevestigd zijn in de VS of andere derde landen die volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming niet veilig zijn. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar en verwerkt in die derde landen. Houd er rekening mee dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonlijke gegevens aan veiligheidsinstanties te verstrekken zonder dat u als betrokkene hiertegen een rechtszaak kunt aanspannen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. geheime diensten) uw gegevens op Amerikaanse servers verwerken, analyseren en permanent opslaan voor bewakingsdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekken van uw toestemming voor gegevensverwerking

Talrijke gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt eerder gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Het recht om in bijzondere gevallen een bezwaar in te dienen tegen gegevensverzameling zoals tegen directe marketingdoeleinden (artikel 21 van de AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 PAR. 1, LID E OF F VAN DE AVG, HEEFT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT EEN BEZWAAR INDIENEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS, OM REDENEN DIE VOORKOMEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT IS OOK VAN TOEPASSING OP PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, VINDT U IN DEZE PRIVACYVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ KUNNEN AANTONEN DAT ER DWINGENDE REDENEN ZIJN VOOR DE VERWERKING DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DAT DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN IN TE STELLEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1, AVG).

ALS UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT ZIJN VOOR DIRECTE MARKETINGDOELEINDEN, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE EEN BEZWAAR INDIENEN TEGEN HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR HET DOEL VAN DERGELIJKE MARKETING; DIT IS OOK VAN TOEPASSING OP PROFIELEN, VOOR ZOVER HET VERBONDEN IS MET EEN DERGELIJKE DIRECTE MARKETING. INDIEN U EEN BEZWAAR INDIENT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VOOR HET DOEL VAN DIRECTE MARKETING WORDEN GEBRUIKT. (HET INDIENEN VAN EEN BEZWAAR VOLGENS ARTIKEL 21, PAR. 2 AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de AVG hebben de betrokkenen het recht om beroep aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit, voornamelijk in de lidstaat waar zich hun gewone verblijfplaats, hun arbeidsplaats of de plaats van de vermoedelijke schending bevindt. Het recht om in beroep te gaan, doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract in een gangbare en machineleesbare vorm aan u of aan een derde over te laten dragen. Indien u de directe overdracht van de gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke aanvraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze website gebruikt om veiligheidsredenen een SSL- of TLS-encryptie ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als beheerder van de website toestuurt. U kunt een encryptieverbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser wordt gewijzigd van "http://" naar "https://" en aan het slotje in uw browserregel.

Als een SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, heeft u het recht om deze gegevens te corrigeren, of te verwijderen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over dit onderwerp en andere vragen over persoonlijke gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Hiervoor kunt u altijd contact met ons opnemen. Het recht om de verwerking te beperken kan in volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw door ons verzamelde persoonsgegevens betwist, hebben wij normaliter tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/wordt gedaan, kunt u in plaats van verwijderen, verzoeken om beperking van de gegevensverwerking.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, te verdedigen of in te stellen, hebt u het recht om in plaats van verwijdering te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Indien u bezwaar heeft gemaakt volgens Art. 21, par. 1 van de AVG, moeten uw belangen tegen die van ons, worden afgewogen. Zolang het niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, niet zonder uw toestemming worden verwerkt, noch worden gebruikt voor het doen gelden, uitvoeren of verdedigen van wettelijke rechten of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of op grond van een zwaarwegend openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

3. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of uw webbrowser ze automatisch verwijdert.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van externe bedrijven op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Hiermee kunnen wij bepaalde diensten van derden gebruiken (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze functies niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces, voor het beschikbaar stellen van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of voor het optimaliseren van de website (bijv. cookies voor het meten van het webpubliek), worden op basis van artikel 6, par. 1, lid f AVG opgeslagen, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt aangegeven. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover toestemming is gevraagd voor het opslaan van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG en § 25, lid 1, van de AVG); de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gehouden van het plaatsen van cookies en deze alleen in individuele gevallen toestaat, dat u cookies in bepaalde gevallen accepteert of in het algemeen uitsluit en dat de cookies bij het afsluiten van de browsers automatisch worden gewist. Als cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Voor zover cookies van derden of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u hierover in het kader van deze privacyverklaring afzonderlijk informeren en indien nodig om toestemming vragen.

Toestemming met Borlabs Cookie

Onze website maakt gebruik van de Consent-technologie van Borlabs Cookie om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies in uw browser of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om deze conform de gegevensbescherming te documenteren. Aanbieder van deze technologie is Borlabs - Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (hierna Borlabs genoemd).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt een Borlabs Cookie in uw browser opgeslagen, waarin de door u gegeven toestemmingen of het intrekken van deze toestemmingen worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan de aanbieder van Borlabs Cookie.

De verzamelde gegevens worden opgeslagen totdat u ons vraagt om ze te verwijderen of totdat u de Borlabs Cookie zelf verwijdert of totdat het doel voor gegevensopslag wegvalt. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Details over de gegevensverwerking van Borlabs Cookie zijn te vinden op https://nl.borlabs.io/kb/welche-daten-geserveerd-borlabs-cookie/.

Het gebruik van de Borlabs-Cookie-Consent-technologie vindt plaats om de wettelijk voorgeschreven toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 par. 1, lid c AVG.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de website verzamelt informatie en slaat deze automatisch op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons overdraagt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • gebruikte besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang vraagt
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De gegevensverwerking vindt plaats op grond van Artikel 6, par. 1, lid F AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een technische foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website. Hiervoor is het noodzakelijk dat de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stelt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van de aanvraag en bij eventuele vervolgvragen. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming gedeeld.

De gegevensverwerking vindt plaats op grond van Artikel 6, par. 1, lid b van de AVG, voor zover als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de verzoeken die aan ons zijn gericht (artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG) voor zover deze is opgevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven in ons bezit totdat u verzoekt om deze te verwijderen, u uw toestemming voor het bewaren ervan intrekt, of tot het doel van het bewaren van de gegevens niet meer aan de orde is (bijv. na het verwerken van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Verzoek per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) voor de verwerking van uw verzoek bij ons opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming gedeeld.

De gegevensverwerking vindt plaats op grond van Artikel 6, par. 1, lid b van de AVG, voor zover als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de verzoeken die aan ons zijn gericht (artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG) voor zover deze is opgevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw aanvraag is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name de wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

4. Analysetools en advertenties

WP Statistics

Deze website maakt gebruik van de analysetool WP Statistics om bezoekersverkeer statistisch te evalueren. Aanbieder is Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubai, Dubai 23816, UAE (https://veronalabs.com).

Met WP Statistics kunnen we het gebruik van onze website analyseren. WP Statistics verzamelt onder andere logbestanden (IP-adres, verwijzer, gebruikte browser, herkomst van de gebruiker, gebruikte zoekmachine) en acties die de websitebezoekers op de pagina hebben ondernomen (bijv. klikken en weergaven).

De met WP Statistics verzamelde gegevens worden uitsluitend op onze eigen server opgeslagen.

Dit analysehulpmiddel wordt gebruikt op basis van artikel 6 lid 1, lid F AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag om zowel onze website als onze reclame te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is aangevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Artikel 6, lid 1, lid a AVG en § 25 par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. Device-Fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming is te allen tijde herroepbaar.

IP-anonimisering

Wij gebruiken WP Statistics met geanonimiseerde IP. Uw IP-adres wordt daarbij ingekort, zodat het niet meer direct aan u kan worden toegewezen.

Facebook-pixels

Deze website gebruikt voor het meten van de conversie van de bezoekersactiepixels van Facebook. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. De verzamelde gegevens worden volgens Facebook echter ook naar de VS en andere derde landen overgedragen.

Zo kan het gedrag van de websitebezoekers worden gevolgd, nadat ze door te klikken op een Facebook-advertentie naar de website van de aanbieder zijn doorgestuurd. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als exploitant van deze website, we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met het Facebook-beleid voor gegevensgebruik. Daardoor kan Facebook het mogelijk maken om advertenties op pagina's van Facebook en daarbuiten weer te geven. Dit gebruik van de gegevens kan door ons als websitebeheerder niet worden beïnvloed.

Het gebruik van deze dienst vindt plaats op basis van uw toestemming volgens art. 1, lid a AVG en § 25 par. 1 TTDSG. De toestemming is te allen tijde herroepbaar.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://nl-nl.facebook.com/help/566994660333381.

Voor zover met behulp van de hier beschreven tool persoonsgegevens op onze website worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich daarbij uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook na doorgifte maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk zijn aangegaan, zijn vastgelegd in een overeenkomst inzake gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor de gegevensbeveiliging van de Facebook-producten is Facebook verantwoordelijk. Rechten van betrokkenen (bijv. informatieverzoeken) met betrekking tot de bij Facebook verwerkte gegevens kunt u rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van de betrokkene bij ons uitoefent, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

In de privacyverklaring van Facebook vindt u meer informatie over de bescherming van uw privacy: https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketingfunctie Custom Audiences uitschakelen in het gedeelte Instellingen voor advertenties op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . Hiervoor moet u ingelogd zijn op Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u zich afmelden voor op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/nl/praferenzmanagement/.

5. Plug-ins en tools

Vimeo

Deze website maakt gebruik van plug-ins van het videoportaal Vimeo. De aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Wanneer u een van onze pagina's met een Vimeo-video bezoekt, wordt verbinding gemaakt met de servers van Vimeo. De YouTube-server krijgt daarbij informatie over de pagina's die u hebt bezocht. Vimeo verkrijgt ook uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet bent ingelogd op Vimeo of geen Vimeo-account heeft. De door Vimeo verzamelde informatie wordt verzonden naar de Vimeo-server in de VS.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag direct toewijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen op uw Vimeo-account.

Voor de herkenning van websitebezoekers maakt Vimeo gebruik van cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. device fingerprinting).

Het gebruik van Vimeo is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van Artikel 6, par. 1, lid F AVG. Als een overeenkomstige toestemming is aangevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Artikel 6, lid 1, lid a AVG en § 25 par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. Device-Fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming is te allen tijde herroepbaar.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie en volgens Vimeo op "legitieme zakelijke belangen". Details zijn hier te vinden: https://vimeo.com/privacy.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

Font Awesome

Deze pagina maakt gebruik van Font Awesome voor de uniforme weergave van lettertypen en symbolen. De aanbieder is Fonticons, Inc., 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, VS.

Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde lettertypen in uw browsercache om teksten, lettertypen en symbolen correct weer te geven. Hiervoor moet de browser die u gebruikt een verbinding maken met de servers van Font Awesome. Hierdoor wordt Font Awesome ervan op de hoogte gebracht dat via uw IP-adres deze website werd opgeroepen. Het gebruik van Font Awesome gebeurt op basis van artikel 6, par. 1, lid F AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de uniforme weergave van het lettertype op onze website. Als een overeenkomstige toestemming is aangevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Artikel 6, lid 1, lid a AVG en § 25 par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. Device-Fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming is te allen tijde herroepbaar.

Als uw browser Font Awesome niet ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Meer informatie over Font Awesome vindt u en in de privacyverklaring van Font Awesome op: https://fontawesome.com/privacy.

Google Maps

Deze pagina maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps. De websitebeheerder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is ingeschakeld, kan Google Google Web Fonts gebruiken om de lettertypen consistent weer te geven. Bij het oproepen van Google Maps laadt uw browser de benodigde weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online aanbiedingen en een eenvoudige vindbaarheid van de door ons aangegeven plaatsen op de website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, lid F AVG. Als een overeenkomstige toestemming is aangevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Artikel 6, lid 1, lid a AVG en § 25 par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. Device-Fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming is te allen tijde herroepbaar.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

6. Eigen diensten

Omgang met sollicitatiegegevens

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, per post of via het online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw in het kader van het sollicitatieproces verzamelde persoonsgegevens. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Reikwijdte en doel van de gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities in het kader van sollicitatiegesprekken, enz.), voor zover dit nodig is om te beslissen over het aangaan van een arbeidsrelatie. De rechtsgrondslag hiervoor is § 26 BDSG naar Duits recht (initiëren van een arbeidsverhouding), art. 1, lid b AVG(algemene voorbereiding van het contract) en – als u toestemming hebt gegeven – art. 6 par. 1, lid a AVG. De toestemming is te allen tijde herroepbaar. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf uitsluitend doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Indien de sollicitatie succesvol is, worden de door u ingediende gegevens op basis van § 26 BDSG en art. 6 par. 1, lid b AVG opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen met het oog op het uitvoeren van de arbeidsrelatie.

Bewaartermijn van de gegevens

Voor zover wij u geen vacature kunnen aanbieden, u een vacature afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor de door u verstrekte gegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 sub f AVG) tot 6 maanden na beëindiging van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie) bij ons te bewaren. Vervolgens worden de gegevens gewist en de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. De bewaring dient in het bijzonder als bewijs in het geval van een geschil. Als duidelijk is dat de gegevens na het verstrijken van de periode van 6 maanden nodig zullen zijn (bijvoorbeeld als gevolg van een dreigend of aanhangig geschil), vindt verwijdering alleen plaats als het doel voor verdere bewaring niet langer van toepassing is.

Een langere bewaring kan ook plaatsvinden als u daarvoor toestemming hebt gegeven (artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG) of als wettelijke opslagverplichtingen het wissen beletten.

Toelating tot de pool van kandidaten

Voor zover wij u geen vacature doen, bestaat eventueel de mogelijkheid om u in onze sollicitantenpool op te nemen. In het geval van opname worden alle documenten en gegevens uit de sollicitatie opgenomen in de pool van sollicitanten om contact met u op te nemen in het geval van geschikte vacatures.

De opname in de sollicitantenpool gebeurt uitsluitend op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). Het geven van toestemming is vrijwillig en staat los van de lopende sollicitatieprocedure. De betrokkene kan zijn toestemming te allen tijde intrekken. In dit geval worden de gegevens uit de sollicitantenpool onherroepelijk verwijderd, voor zover er geen wettelijke redenen zijn om ze te bewaren.

De gegevens uit de sollicitantenpool worden uiterlijk twee jaar na het verlenen van de toestemming onherroepelijk gewist.